Wet franchise

Wat is de Wet franchise? Hier vindt u meer informatie aan over de Wet franchise, die op 1 januari 2021 zal worden ingevoerd.

Bent u franchisegever en wilt u weten wat u kunt doen om in te spelen op deze wet of bent u franhisenemer en bent u benieuwd wat invoering van franchise wetgeving voor u betekent? Neem dan contact met mij op.

 

Wat is de Wet franchise?

Tot nu toe is een franchiseovereenkomst een zogenaamde onbenoemde overeenkomst. Franchisegevers en franchisenemers hebben te maken met contractenrecht en wetgeving op het gebied van mededinging.

Met de invoering van de Wet franchise verankerd de Overheid franchising in het Burgerlijk Wetboek. De franchiseovereenkomst wordt hiermee een benoemde overeenkomst.

 

Belangrijkste onderwerpen in de Wet franchise

 

Informatieverstrekking voor het aangaan van de franchiseovereenkomst

 • Voor het sluiten van de overeenkomst verstrekken franchisegever en franchisenemer elkaar informatie over hun financiële positie.
 • De franchisegever dient de aspirant-franchisenemer informatie te verstrekken over de vestigingslocatie waaronder een indicatie van de verwachte investeringen. De franchisegever hoeft geen omzetgarantie te geven.
 • De franchisenemer dient bekend te zijn met afgeleide formules.
 • De informatieverstrekking aan een kandidaat-franchisenemer moet gebeuren tenminste vier weken voor het sluiten van de overeenkomst.

 

Informatieverstrekking tijdens de franchisesamenwerking

 • De franchisegever moet tijdig informatie verstrekken over voorgenomen wijzigingen in de overeenkomst en nieuwe investeringen die van de ondernemer worden gevraagd. Dit geldt ook wanneer de franchisegever een zogeheten afgeleide formule wil gaan voeren.
 • De franchisenemers moeten jaarlijks worden geïnformeerd over de mate waarin hun formulebijdragen de hieraan verbonden investeringen en kosten hebben gedekt.

 

Overleg tussen franchisegever en franchisenemer

 • Tenminste één keer per jaar moet er overleg zijn tussen franchisegever en franchisenemer.
 • Voor het doorvoeren van een wijziging in de formule of het voeren van een afgeleide formule die meer dan een bepaald bedrag aan kosten betekenen voor de franchisenemer, heeft de franchisegever instemming nodig. Benodigd voor instemming is een akkoord van minimaal de helft van het aantal franchisenemers.

 

Opbouwen van goodwill in de franchiseonderneming

Een franchiseovereenkomst moet informatie bevatten over de volgende onderwerpen:

 • Wanneer en op welke wijze is er goodwill aanwezig in de franchiseonderneming?
 • Hoe is deze goodwill toe te rekenen aan de franchisenemer?
 • Op welke wijze wordt deze goodwill bij beëindiging van de overeenkomst vergoed aan de franchisenemer?
 • Wanneer heeft de franchisegever eventueel recht op opgebouwde goodwill in een franchiseonderneming?

 

Concurrentiebeding na beëindiging van de overeenkomst

In de Wet franchise is vastgelegd dat een eventueel concurrentiebeding voor de franchisenemer na beëindiging van de samenwerking zich moet beperken tot maximaal één jaar. Daarnaast moet een concurrentiebeding zich beperken tot de grenzen van het werkgebied van de franchisenemer, voor zover dit werkgebied is bepaald.

 

Wet franchise, zorgplicht en onderzoeksplicht 

De zorgplicht voor de franchisegever en de onderzoeksplicht voor de franchisenemer zijn in de Wet franchise vastgelegd. De franchisegever moet de franchisenemer bijstand en ondersteuning geven. De bijstand en ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de franchiseformule.

Ook de franchisenemer heeft een plicht, namelijk de zogeheten onderzoeksplicht. Dit houdt in dat hij of zij ook zelf onderzoek doet voor het aangaan van een franchiseovereenkomst. Denk hierbij aan het kijken naar de omzetmogelijkheden op een beoogde locatie of in beoogde werktgebied. Daarnaast kan een kandidaat-franchisenemer praten met bestaande franchisenemers. Zij kunnen hem of haar immers vertellen over hun ervaringen met de franchiseformule.

Wilt u weten wat de Wet franchise voor u betekent?

Bent u franchisegever en wilt u weten hoe u vandaag al succesvol kunt anticiperen op de Wet franchise? Neem dan contact op. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

Maurice van Rijn