Franchise wetgeving

Welke franchise wetgeving is er? Is er specifieke wetgeving op het gebied van franchising? Welke rol spelen mededingingswetgeving en het kartelverbod? Hieronder ziet u een overzicht van wetgeving die een rol speelt in franchising. Wilt u meer weten over de impact van huidige of verwachte wetgeving (waaronder de Wet franchise) voor uw organisatie? Neem dan contact met mij op.

 

Wet franchise

Het wetsvoorstel ‘Wet Franchise’ is op 10 februari 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan het wetsvoorstel nog weigeren of vragen om aanpassingen. Na goedkeuring Tweede Kamer moet het wetsvoorstel worden goedgekeurd door Eerste Kamer. De verwachting is dat het zeker tot eind 2020 zoniet 2021 zal duren voordat de Wet Franchise wordt ingevoerd. De wettekst zal alsdan worden toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek als Titel 16. ‘Franchise’.

Mededingingswetgeving

In zowel Europese wetgeving (Verdrag voor de Werking van de Europese Unie, VWEU) en Nederlandse wetgeving (Mededingingswet, Mw) is opgenomen dat de vrije mededinging en concurrentie tussen bedrijven niet zomaar mag worden beperkt. Dit is het zogenaamde kartelverbod.

De meeste franchiseovereenkomsten bevatten bepalingen die de mededinging kunnen beperken. Denk aan aspecten als exclusieve afname, verdeling van markten of klanten en concurrentiebedingen. Dit gebeurt echter met een specifiek doel namelijk het realiseren van voordelen voor de gebruikers (franchisenemers) of bescherming van de formule (knowhow). Daarom maken franchiseformules normaliter geen inbreuk op het kartelverbod, of worden zij hiervan vrijgesteld.

In de mededingingswetgeving wordt aangegeven aan welke voorwaarden de franchiseovereenkomst moet voldoen om geen inbreuk te maken op het kartelverbod. Naast dit individuele beoordelingskader heeft de Europese Commissie ook algemene uitzonderingen op het kartelverbod opgesteld, in de vorm van een Groepsvrijstelling. Als toelichting op deze Groepsvrijstelling zijn tevens bijbehorende Richtsnoeren opgesteld.