Wet franchise gaat in op 1 januari 2021

De Wet franchise is op 30 juni 2020 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daarmee is invoering van de wet definitief. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2021.

In dit artikel ga ik kort in op de inhoud en de belangrijkste gevolgen van de wet franchise. Meer informatie over de inhoud van de wet vindt u in het overzicht. Wilt u advies? Neem dan contact op voor het inplannen van een gratis inventarisatiegesprek.

 

Belangrijkste punten in de franchise wetgeving 

De Wet franchise gaat onder meer in op:

  • Goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap
  • Informatie-uitwisseling voor het aangaan van een franchiseovereenkomst
  • Informatie en overleg gedurende de frachise samenwerking
  • Afspraken bij beëindiging van de franchise samenwerking

 

Goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap

Franchisegever en franchisenemer moeten zich ten opzichte van elkaar op nette en professionele wijze gedragen. Dit lijkt nogal algemeen en vanzelfsprekend. Toch verwacht ik dat deze begrippen in de komende jaren bij geschillen over uitleg van de afspraken tussen franchisegever en franchisenemer weleens heel belangrijk kunnen worden.

 

Informatie-uitwisseling voor het aangaan van een franchiseovereenkomst

Een belangrijk deel van de Wet franchise gaat in op informatieverstrekking voorafgaande aan het afsluiten van een franchiseovereenkomst. Met name dit punt zien we ook in veel andere landen waar franchisewetgeving is ingevoerd.

Vooral franchisegevers moeten hier rekening mee houden. Zo worden er specifieke eisen gesteld aan de informatie die moet worden verstrekt waaronder uiteraard de concept-franchiseovereenkomst en relevante financiële informatie over de beoogde locatie of het vestigingspunt van de franchisenemer. Een exploitatiebegroting verstrekken is niet verplicht. Uitgangspunt is dat een franchisenemer voldoende relevante informatie moet krijgen om weloverwogen en optimaal geïnformeerd een beslissing te kunnen nemen over het wel of niet aangaan van de franchiseovereenkomst. Mede daarom moet de informatie in beginsel tenminste vier weken voor het aangaan van de franchiseovereenkomst zijn verstrekt.

 

Informatie, overleg en instemmingsrecht

Ook gedurende de franchise samenwerking worden er eisen gesteld aan informatievoorziening. Daarnaast worden er specifieke eisen gesteld aan overleg. Een belangrijk punt hierin is het instemmingsrecht voor franchisenemers. Wijzigingen die een vooraf bepaald niveau aan kosten of inkomstenderving voor franchisenemers met zich mee brengen, moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van de groep franchisenemers.

 

Bepalingen bij beëindiging

De Wet beperkt een eventueel op te nemen concurrentiebeding voor franchisenemer tot één jaar en het werkgebied waarin de franchisenemer actief is geweest. Daarnaast dient elke overeenkomst een bepaling te bevatten over goodwill. Dit zal in de praktijk nog wel enige voeten in de aarde hebben omdat er meerdere manieren zijn om goodwill te berekenen met vaak verschillende uitkomsten. Wel kan uiteraard direct worden bepaald of, wanneer en in welke mate de franchisenemer recht heeft op goodwill bij verkoop van zijn vestiging aan de franchisegever of een opvolgende franchisenemer.

 

Voorbereiden op de Wet franchise

Voor franchisegevers betekent invoering van de Wet franchise dat zij hun franchiseorganisatie en specifiek hun franchise documenten zoals franchiseovereenkomst en franchisehandboek onder de loep moeten nemen.

Een deel van de aanpassingen is redelijk snel door te voeren. Denk aan het toetsen van de informatie die u geeft aan kandidaat-franchisenemers en het uitbreiden van uw brochure of informatievoorziening.

Op andere punten (denk aan een bepaling ten aanzien van het instemmingsrecht voor franchisenemers) zal overleg met franchisenemers noodzakelijk zijn. Hier moet snel mee worden begonnen, ondanks dat er sprake is van een overgangstermijn van twee jaar. Deze overgangstermijn geldt namelijk niet voor nieuw aangegeven overeenkomsten vanaf 1 januari 2021.

De mate waarin aanpassingen in de organisatie of de documenten noodzakelijk zijn zal verschillen per franchiseformule. Daarom is een goede analyse noodzakelijk.