Wet franchise, rechten en plichten van de franchisenemer

Bent u franchisenemer? Dan zijn een aantal rechten en plichten die u heeft ten opzichte van uw franchisegever vanaf 1 januari 2021 vastgelegd in franchise wetgeving. In dit artikel ga ik op een aantal punten waar u op moet letten als gevolg van de ‘Wet franchise’.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact met mij op.

wet franchise franchisenemer

Tijdens het samenwerken met uw franchisegever 

Bij de samenwerking tussen u en uw franchisegever zijn de in de Wet franchise benoemde begrippen goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap belangrijk.

 

De franchisegever moet zich opstellen als een goed franchisegever

De franchisegever moet zich tijdens de franchisesamenwerking opstellen als een goed franchisegever. Wat moet hieronder zoal worden verstaan? Allereerst mag u van de franchisegever verwachten dat hij de franchiseformule blijft ontwikkelen en innoveren. De franchisegever moet hierbij ook rekening houden met de gevolgen voor franchisenemers. Onder goed franchisegeverschap wordt daarnaast verstaan dat de franchisegever u en de overige franchisenemers tijdig informeert over en betrekt bij de gevolgen die wijzigingen en innvoties kunnen hebben voor uw bedrijfsvoering.

 

U moet zich opstellen als een goed franchisenemer

De Wet franchise geeft aan dat ook u zich moet opstellen als een goed franchisenemer. Dit houdt met name in dat u zich netjes moet houden aan de afspraken die in de franchiseovereenkomst worden gemaakt.

 

Overleg en instemmingsrecht

De wet franchise bepaalt dat er minimaal eens per jaar sprake zijn van overleg tussen franchisegever en franchisenemer.

Bij een wijziging van de franchiseformule of het invoeren van een afgeleide formule kan er in bijzondere situaties sprake zijn van instemmingsrecht. Dit is in de Wet franchise opgenomen om franchisenemers te beschermen tegen situaties waarin zij niet in staat zijn om een wijziging bedrijfseconomisch verantwoord door te voeren of te grote nadelige gevolgen zouden kunnen ervaren van een wijziging in de formule of introductie van een afgeleide formule. Meer informatie hierover moet u kunnen vinden in de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek van uw franchiseformule.

 

Als uw franchiseovereenkomst eindigt

Indien u uw franchiseonderneming verkoopt aan de franchisegever, moet er in de franchiseovereenkomst iets staan over hoe er wordt omgegaan met de eventueel in uw franchiseonderneming opgebouwde goodwill. Tevens stelt de Wet franchise beperkingen aan eventuele postcontractuele concurrentiebedingen die u heeft ten opzichte van de franchisegever. Zo mag een concurrentiebeding na beëindiging van een franchiseovereenkomst niet langer duren dan één jaar na dato, en is deze beperkt tot het uw werkgebied, voor zover deze is vastgelegd bij uw franchiseovereenkomst.

Meer weten over de Wet franchise?

Bent u franchisenemer of wilt u franchisenemer worden en wilt u meer weten over uw rechten en plichten die voortkomen uit de Wet franchise? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.